Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna Rakvice

Magnesia Litera Babička a dědeček do školky
Návštěv :
Celkem : 8984
Týden : 8
Dnes : 0

HISTORIE OBECNÍ KNIHOVNY RAKVICE

 

Významnou postavou, která se zasloužila o první náznak půjčování knih v Rakvicích veřejnosti byl starosta (1870–1873) Josef E. Kornyšl, který spravoval velmi cennou vlastní knihovnu. Kupoval věcnou i uměleckou literaturu, takže jeho knihovna obsahovala podle pozůstalostního řízení 170 svazků tehdejší časopisecké a knižní tvorby. Z periodik tu byly sešity říšského zákoníku a různých zemědělských časopisů a sborníků, 25 svazků Matice lidu a 5 svazků Havlíčkova časopisu Slovan, dále pak jazykové a konverzační slovníky především učebnice o národohospo­dářství, o vedení obchodních knih, všeobecné znalosti rostlin, o stavitelském umění, technice, o dějinách řeči a literatury, atd. Z beletrie ty byly zastoupeny kompletní spisy Goethovy a Schillerovy v originále, překlady Shakespearovy, Máchův Máj, díla Karla Havlíčka Borovského. Z historie např. české i německé vydání Palackého Dějin národu českého v Čechách a v Moravě, mnohé monografie včetně Rukopisů Královédvorského a Zelenohorského.

 

 

Takto mohl zasahovat do kultury a osvěty Rakvic a jejich okolí. Někdy koncem 60. let zahájil z jeho podnětu činnost čtenářský spolek, jehož některé akce glosovala i Moravská orlice. K oficiálnímu schválení stanov ale zřejmě nedošlo, takže nebyl zapsán v nejstarším spolkovém katastru. Činnost tohoto spolku postupem času ochabovala, ale na jeho tradice navazoval pozdější Čtenářský a pěveckýspolek Žerotín,  který byl ustaven v roce 1868. Spolkové stanovy byly schváleny 4. ledna 1883 a předsedou spolku byl Alois Mrštík. Účel spolku vymezovalo následující ustanovení: „Zjednávati členům svýma částečně i obecenstvu poučení a ušlechtilou zábavu. Za prostředky k tomu považuje se knihovna spolková, odebírání časopisů, pořádání přednášek a rozprav poučných z oboru hospodářského a vědeckého, zařizování zábav, výletů a divadelních představení.“ Knihovníkem se stal Jan Mátl. Spolek odebíral Moravskou orlici a české časopisy, ze kterých pak jednatel či knihovník předčítali a o obsahu se vedli rozmluvy a besedy. Z členských příspěvků a z výtěžků, vybraných na vstupném za divadelní představení a taneční zábavy se nakupovaly knižní a časopisecké přírůstky do spolkové knihovny. V roce 1905 měl spolek 62 členů a spolková knihovna disponovala 340 svazky knih a časopisů.

Dne 26. ledna 1908 se spolek Žerotín sloučil s místním odborem Národní jednoty pro jihozápadní Moravu. V předvečer první světové války tak měla jednota širokou členskou základnu – 120, převážně mladých lidí, kteří „žerotínskou“ knihovnu soustavně doplňovali, takže se její původní fond rozšířil na 650 svazků. Z periodik vedle Věstníku Národní jednoty pro jihozápadní Moravu byly k dispozici také Národní listy, Lidové noviny, Moravský venkov, Stráž Slovácka, Slovanské listy a řada narodohospodářských i populárně naučných časopisů. Nadále byly pořádány přednášky na různá témata – historická, hudební, sociální nebo hospodářská, výlety a zábavy. V průběhu první světové války aktivity spolku slábly a v období nacistické okupace byl spolek úředně rozpuštěn.

 

 

Další spolek, který byl založen po schválení spolkovách stanov 18. listopadu 1902 a zřídil spolkovou knihovnu, kterou pak spravoval až do roku 1957, byl spolek Včelařský.

Veřejnou knihovnu převzala obec od místního odboru Národní jednoty pro jihozápadní Moravu 31. července 1921. Knižní fond byl soustavně doplňován, takže do konce roku 1927 obsahoval 884 svazků knih a časopisů a umožnil 3 752 čtenářských výpůjček. První obecní knihovnicí byla Božena Hromadová. 

 

 

V roce 1962 obsahuje místní lidová knihovna 3 669 svazků knih a časopisů a v roce 1965 byla přestěhována do budovy bývalé fary. V roce 1977 byla knihovna přemístěna z bývalé fary na dům č.p. 349 a v knižním fondu bylo 4 863 knih a knihovna získala 3. místo v soutěži okresní knihovny. V roce 1978 byla dokončena nová knihovna. V roce 1980 bylo v knihovně zapůjčeno 14 144 knih a časopisů 398 stálým čtenářům. Knihovna za svoje výsledky získala čestné uznání v okresní soutěži „Budujeme vzornou lidovou knihovnu“.

 

 

V roce 1990 měla knihovna 420 stálých čtenářů, kteří si vypůjčili 17 860 knih a časopisů. Do knižního fondu byly vráceny tituly stažené na počátku normalizace a objevili se autoři, kteří nesměli v minulém režimu publikovat. Dne 31. prosince 1992 zanikl celookresní systém řízení veřejných lidových knihoven a do nového roku přešla správa knihovny na Obec Rakvice. 

V roce 2000 byla Obecní knihovna přestěhována do budovy současného Obecního úřadu a byla vybavena počítačem a připojena k internetové síti. Od roku 2007 je plně automatizovaná programem Lanius.

 


 

 

SOUČASNOST OBECNÍ KNIHOVNY RAKVICE

 

Knihovna se nachází v poschodí budovy Radnice na Náměstí. V současné době má přibližně 11 000 svazků knih. Naleznete zde beletrii pro dospělé, naučné knihy pro dospělé i mládež, knihy pro děti i mládež a časopisy pro všechny věkové kategorie. Knihovna pořádá různé akce, převážně pro děti a mládež (viz akce a fotogalerie). Pravidelně doplňuje knižní novinky (viz nové knihy).

V prosinci 2016 bylo zrekonstruováno dětské oddělení.

 

 


 OBRÁZEK : knih_1.jpgOBRÁZEK : knih_2.jpg

 

 OBRÁZEK : knih_3.jpgOBRÁZEK : knih_4.jpg

 

 ROČNÍ VÝKAZ ZA ROK 2017

Knihovní fond k 31. 12. 2017                               11 660 knih

Registrovaní čtenáři                                                             193

Z toho čtenáři do 15-ti let                                                      69

Návštěvníci knihovny celkem                                         3 435

Počet návštěv webové stránky knihovny                         768

Počet vstupů do el. katalogu mimo knihovnu                  72

Počet knih vypůjčených celkem                                     3 435

z toho: beletrie dospělí - 1 677

             naučná dospělí - 569

             beletrie děti a mládež - 474

             naučná pro děti a mládež - 170

Počet vypůjčených periodik                                               545

Návštěvníci kulturních akcí                                               560

Návštěvníci vzdělávacích akcí                                            210

 

 

ROČNÍ VÝKAZ ZA ROK 2015

 

Knihovní fond k 31.12.2015 11 981 knih
Registrovaní čtenáři 156
Z toho čtenáři do 15 let 73
Návštěvníci knihovny celkem 1 570
Virtuální návštěvy webové stránky knihovny 1 194
Počet návštěvníků využívající internet v knihovně 101
Počet knih vypůjčených celkem 4 170
Počet vypůjčených naučných knih pro dospělé 361
Počet vypůjčených knih (beletrie) pro dospělé 2 483
Počet vypůjčených naučných knih pro děti a mládež 68
Počet vypůjčených knih (beletrie) pro děti a mládež 556
Počet vypůjčených periodik 702
Počet akcí, besed, Návštěv dětí z MŠ a ZŠ 17

 

 

 

ROČNÍ VÝKAZ ZA ROK 2014

 

Knihovní fond k 31.12.2014 12 002 knih
Registrovaní čtenáři 101
Z toho čtenáři do 15 let 35
Návštěvníci knihovny celkem 1 022
Virtuální návštěvy webové stránky knihovny 853
Počet návštěvníků využívajících internet v knihovně 186
Počet knih vypůjčených celkem 3358
Počet vypůjčených naučných knih pro dospělé 465
Počet vypůjčených knih – beletrie pro dospělé 1578
Počet vypůjčených naučných knih pro děti a mládež 66
Počet vypůjčených knih – beletrie pro děti a mládež 471
Počet vypůjčených periodik 778
Počet akcí, besed, návštěv dětí z MŠ a ZŠ 2