Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna Rakvice

Magnesia Litera Babička a dědeček do školky
Návštěv :
Celkem : 8984
Týden : 8
Dnes : 0

VÝPŮJČNÍ ŘÁD OBECNÍ KNIHOVNY V RAKVICÍCH

 

Čl. 1 – ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Obecní knihovna v Rakvicích je veřejnou knihovnou a poskytuje služby svým čtenářům ve svých provozních místnostech, jak na místě (prezenčně), tak i domů (absenčně), půjčováním literatury z vlastního fondu i prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS), prováděním kulturně výchovné činnosti pro veřejnost i bibliografickoinformačních služeb (BIS).

 

2. Poskytování základních služeb knihovny je bezplatné. Knihovna účtuje poplatky za zapsání čtenářů, upomínky, případně za speciální služby.

 

Čl. 2 – UŽIVATELÉ A ČTENÁŘI KNIHOVNY

1. Každý, kdo použije služeb knihovny, stává se jejím uživatelem. Půjčovní služby poskytuje knihovna jen těm uživatelům, kteří jsou jejími čtenáři.

 

2. Registrovaným uživatelem knihovny (čtenářem) se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem dle osobních dokladů uživatele.

 

3. Knihovna vyžaduje k registraci čtenáře následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a rok narození.

 

4. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

 

5. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto řádu.

 

6. Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz, který jej opravňuje užívat všech
služeb knihovny. Čtenářským průkazem je čtenář povinen se vykazovat při každém požadavku na služby knihovny. Čtenářský průkaz je nepřenosný, za jeho zneužití odpovídá čtenář. Roční poplatek činí: dospělí – 60,- Kč, děti do 15 let a studenti - 30,- Kč.

 

7. Čtenář je povinen ohlásit knihovně:
a) změnu jména, bydliště
b) ztrátu nebo zničení průkazu

 

8. Čtenářem knihovny přestává být a čtenářským průkaz je povinen vrátit:
a) kdo se sám odhlásí z řad čtenářů
b) kdo si v průběhu tří kalendářních roků nevypůjčil ani jednu knihu, případně jiný
materiál z fondu knihovny.
a) kdo úmyslně nebo z nedbalosti zaviní poškození materiálů půjčených z knihovny nebo
knihovně způsobí jinou škodu a odmítá poskytnout předepsanou úhradu
b) kdo je z řad čtenářů knihovny vedením knihovny vyloučen pro porušování tohoto
řádu, předpisů platných pro knihovnu a pokynů pracovníka knihovny

 

Čl. 3 – PŮJČOVÁNÍ LITERATURY

1. Knihy a ostatní materiály z fondu knihovny, určené k půjčování mimo knihovnu,  si mohou půjčovat jen evidovaní čtenáři knihovny. Čtenáři může být půjčeno nejvíce 20 svazků. Půjčovní doba je uvedena na vstupních dveřích knihovny.

 

2. Výpůjční lhůta činí 3 měsíce (knihovna však může bez udání důvodu stanovit i kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení před uplynutím výpůjční lhůty). U nových knih a Výměnného fondu činí výpůjční lhůta maximálně 1 měsíc. Časopisy lze půjčit jen na 14 dnů.

 

3. Na žádost čtenáře může knihovna výpůjční lhůtu prodloužit jen tehdy, nežádá-li materiál jiný čtenář, a to na další měsíc (14 dnů).

 

4. Čtenář je povinen nakládat s vypůjčenými materiály šetrně a není oprávněn je půjčovat dalším osobám.

 

5. Onemocní-li čtenář nebo člen jeho domácnosti nakažlivou nemocí, nesmí si po dobu onemocnění a karantény materiály vypůjčovat. Již vypůjčené materiály musí před vrácením dát dezinfikovat na svůj náklad.

 

6. Jestliže materiály, které čtenář potřebuje, jsou půjčeny, může si je zamluvit. Jakmile žádaný materiál bude vrácen předchozím čtenářem, oznámí to knihovna čtenáři a po dobu 14 dnů mu žádaný materiál rezervuje. Je-li dílo zamluveno více čtenáři, půjčuje se v časovém pořadí záznamů.

 

7. Literaturu, kterou knihovna nemá ve svých fondech, zajišťuje bezplatně pro čtenáře prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS). Při takové výpůjčce je čtenář povinen bezpodmínečně dodržet vrácení, stanovený půjčující knihovnou. Prodloužit lze jen se souhlasem půjčující knihovny.

 

8. Čtenář je povinen vrátit vypůjčené materiály včas a v takovém stavu, v jakém je převzal. Případné poškození vypůjčeného materiálu, zjištěné při vrácení, jde na vrub čtenáře, pokud již při vypůjčení nebylo zjištěno. Způsob náhrady v případě poškození nebo ztráty materiálu je dán v článku 4 tohoto řádu.

 

Čl. 4 – POŘÁDKOVÁ OPATŘENÍ

1. Čtenář a uživatel knihovny je povinen zachovávat tento řád, řídit se předpisy      a směrnicemi pro činnost knihoven a pokyny pracovníka knihovny, chránit zařízení knihovny a její fondy, podrobit se kontrolním opatřením nutným k udržení pořádku  a ochrany majetku.

 

2. Knihovna může půjčení materiálu odepřít, zejména tehdy:
a) jestliže je nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození materiálu
b) jestliže materiál musí být k dispozici pro denní potřebu knihovny nebo prezenční studium čtenářů a uživatelů

 

3. Vztahy mezi čtenáři a knihovnou, vznikají z půjčování knihovních fondů, jakož      i vzájemná práva a povinnosti se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku bl.č.147/92

 

4. Poplatek z prodlení 10,- Kč má povinnost čtenář uhradit, pokud je překročena stanovená výpůjční lhůta. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

 

5. Poruší-li čtenář povinnost včasného vrácení vypůjčeného materiálu, tj. nevrátí-li jej do uplynutí výpůjční lhůty a nepožádá o její prodloužení, je povinen podle příslušných ustanovení občanského zákoníku zaplatit poplatek za opožděné vrácení.
Výše poplatku činí:
◦ při 1. upomínce – 20,- Kč
◦ při 2. upomínce – 30,- Kč
◦ při 3. upomínce – 50,- Kč

Nevrátí-li čtenář vypůjčený materiál ani ve lhůtě stanovené při 3. upomínce, postupuje knihovna podle odstavce 5 nebo 6 tohoto řádu. Upomínky jsou zasílány zpravidla v měsíčních intervalech.

 

6. Čtenář je povinen bezodkladně uvědomit knihovnu o ztrátě, zničení nebo poškození vypůjčeného materiálu. Podle rozhodnutí knihovny je povinen způsobenou škodu nahradit tím, že:
a) obstará stejný materiál téhož vydání a odevzdá jej knihovně jako náhradu
b) nahradí knihovně škodu opatřením jiného díla podle pokynu knihovny                 a v hodnotě odpovídající zničeného díla nebo nahradí škodu zaplacením pořizovací hodnoty díla, případně i nákladů na jeho renovaci, pokud knihovna s finanční náhradou souhlasí. Ve všech případech hradí čtenář manipulační poplatek ke každé ztracené knize 50,- Kč za nové knihovnické zpracování materiálu. V případě, že jde pro knihovnu o cennou publikaci (např. jediný exemplář, původní vydání, atd.), může knihovna požadovat zhotovení fotokopie celého díla.

 

7. V případě, že čtenář nenahradí knihovně škodu podle odstavce 5 ve lhůtě stanovené knihovnou dobrovolně, vymáhá tuto náhradu právní cestou.

 

Čl. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Čtenáři a uživatelé mohou podávat stížnosti a připomínky k činnosti knihovny písemně nebo ústně vedoucímu knihovny nebo knihovně nadřízenému orgánu (Obecnímu úřadu). Stížnosti jsou vyřizovány podle platných předpisů.

 

2. Výjimky z ustanovení řádu může v závažných případech povolit vedoucí knihovny.

 

3. Tento řád nabývá účinnosti 25. května 2018

 

 

 

Příloha č.1
PROVOZNÍ ŘÁD INTERNETU

◦ internetové služby může využít každý návštěvník knihovny, musí ovládat základy práce s počítačem
◦ časové limity pro využití internetu lze upravovat podle potřeby a podle možnosti knihovny
◦ návštěvníci mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu nebo měnit nastavení počítače
◦ informace a soubory získané při práci s internetem si mohou uživatelé vytisknout nebo odnést na disketách. Mohou k tomu využívat vlastní nepoškozené diskety.
◦ není povoleno využívat program Outlook Express k odesílání pošty
◦ není povoleno navštěvovat internetové stránky, jejichž obsah není vhodný k prohlížení ve veřejných prostorách
◦ získané informace a data (v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobním potřebám návštěvníka a k jeho studijním účelům. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat, zejména ne ke komerčním účelům. Případné zneužití dat a informací může být trestné (dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění)
◦ uživatel nesmí šířit nelegální software, popřípadě jej vědomě používat. Rovněž je zakázáno kopírovat a distribuovat i části operačního systému a instalovaných programů
◦ uživatel se nesmí snažit získat přístup ke chráněným informacím a k datům jiných uživatelů
◦ provozovatel (Obecní knihovna Rakvice) nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu (zvláště pak obsahují-li viry) ani případné škody, které mohly vzniknout jejich dalším používáním
◦ v případě porušení provozního řádu může být uživatel od počítače vykázán

 

 

 

Příloha č.2

POUČENÍ O OCHRANNĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Obec Rakvice – Obecní knihovna.

 

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu.
Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště.
Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínek.
Účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

 

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

 

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

 

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu.

 

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů
Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených.
Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 

Doba uchování osobních údajů
Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace          a jeden rok poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Registrovaný uživatel může také požádat o vymazání historie výpůjček, aniž by byla ukončena jeho registrace. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu obce.

 

Zabezpečení osobních údajů
Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.
Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

 

Další informace
Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

 

Fotografování a natáčení videí
Informujeme také o tom, že v průběhu akcí pořádaných v naší knihovně, dochází    k fotografování a případně i natáčení videí za účelem dokumentování jejich průběhu, přičemž tyto fotografie a videa jsou dále zveřejňovány na webových stránkách Obce Rakvice, příp. na profilech na sociálních sítích,
příp. zpřístupňovány ve fotogaleriích dostupných na internetu. Fotografie jsou zároveň zpracovávány pro tištěná média (zpravodaj obce). Jedná se o běžné dokumentování akcí, kdy toto je možné provádět, mmj. i na základě tohoto upozornění, bez Vašeho výslovného souhlasu. Pokud byste
chtěli vyloučit výše uvedené nakládání s takto pořízenými fotografiemi a videy ve vztahu k Vaší osobě, prosím informujte nás. Pokud byste i kdykoliv následně zjistili, že byla zveřejněna Vaše fotografie či video, které Vás zachycuje, způsobem, který Vám nevyhovuje, informujte nás a my učiníme vhodná opatření v souladu s Vaším přáním.
Pokud by fotografie měla být zveřejňována např. ve spojení s Vaším jménem, tak bude požádáni o udělení souhlasu s takovým zpracováním. Udělení souhlasu je zcela dobrovolné a souhlas může být kdykoliv odvolán.

 

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na zřízeného pověřence na ochranu osobních údajů, kterého je možné kontaktovat na adrese sídla obce a také na e-mailu poverenec@rakvice.cz

 

 

INTERNET JE DOBRÝ SLUHA,

ALE ŠPATNÝ PÁN

 

Pravidla bezpečného INTERNETU (nejen) pro děti:

 

Internet je skvělé místo pro poznávání všeho možného, chatování s lidmi z celého světa, nalézání nových přátel a skvělé zábavy.

Přesto buďte opatrní, můžete dost riskovat, pokud nedodržíte některá prostá pravidla:

 

Listina dětských práv na INTERNETU:

 

 

Zpracováno podle ICRA, sdružení pro hodnocení obsahu internetu (www.icra.org).

O bezpečnějším internetu se můžete dozvědět více na adrese

www.saferinternet.cz

www.bezpecne-online.cz

 

(zdroj: Městská knihovna Velké Bílovice)